Trần Quốc Bảo:Thơ Vui Đầu Năm “lấy Hên”

Thơ

Kính mời Qúy Bằng Hữu đọc Thơ Vui Đầu Năm “lấy Hên”  của Trần Quốc Bảo

Ngày Tết, mời TT. Trump xơi phở

(Mượn hình minh ha/photoshop ca bác Công Trn)

Món Phở  Việt Nam ngon tản thần

Mời Ngài  dùng  thử đón Tân Xuân

Muốn đè đầu Chệt,  thì  xơi tái

Định bắt tay Nga,  có sách gân

Nội trị mau giầu, thêm  nước béo

Ngoại giao mở rộng, sẵn  hành trần

Tương lai Mỹ Quốc thơm danh  giá

 Nhờ  Phở tăng cường sức quán quân.

 

 Trần Quốc Bảo
 Richmond, Virginia